ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี

เอกสาร

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่
ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย
เจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
ขั้นตอนในการชำระภาษีบำรุงท้องที่
เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตตำบลโคกงาม ต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน หรือสำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ภายในเดือนมกราคมของทุก 4 ปี กรณียื่นทางไปรษณีย์ ให้ส่งสำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสำเนาทะเบียนบ้านและแบบฟอร์ม (ภ.บ.ท. 5) ซึ่งสามารถขอได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม) ไปด้วยและต้องชำระภายใน 30 เมษายน กรณีชำระทางไปรษณีย์จะถือตราประทับวันที่ของไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้ส่งสำเนาใบเสร็จของปีที่ผ่านมา และใบแจ้งการประเมินแล้วส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินธนาคาร สั่งจ่ายในนามองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม กรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การคิดอัตราภาษีบำรุงท้องที่
จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตราขอทราบกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่า ของอัตราปกติ
เงินเพิ่ม
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ มีหน้าที่ต้องเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษี ในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
– ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินจะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
– ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของที่ดินได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการที่ดินให้ถูกต้องก่อนที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมิน
– ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้องต่อเจ้าพนักงานสำรวจ โดยทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
– ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินเพิ่มเติม (1) (2)หรือ(3) มาคำนวณเสียเงินเพิ่มตาม(4)ด้วย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
โรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือ สิ่งปลูกสร้างนั้น

ขั้นตอนในการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งมีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ที่ให้เช่า ทำการค้า ที่ไว้สินค้าที่ประกอบการ อุตสาหกรรม ที่ให้ญาติ พ่อแม่ หรือผู้อื่นอาศัย และกิจการอื่นๆ ในปีที่ล่วงมาแล้ว ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปีและชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

อัตราภาษี
ร้อยละ 12.5 ต่อปี

ค่าภาษีค้าง
ถ้าชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ต้องชำระเพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ต้องชำระเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง
ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ต้องชำระเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ต้องชำระเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง

การอุทธรณ์
ผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมิน มีสิทธิอุทธรณ์หรือขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ ตามแบบคำร้อง ภ.ร.ด.9 ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินค่าภาษี(ภ.ร.ด.8)

ระยะเวลาชำระภาษีโรงเรือน  และที่ดิน
ระยะเวลาชำระภาษี มกราคม – มีนาคม ของทุกปี

หลักฐานในการยื่นเสียภาษี
– สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 หรือ นส.3ก
– บัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

ภาษีป้าย

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ โฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ขั้นตอนในการชำระภาษีป้าย

ภาษีป้าย ผู้เป็นเจ้าของป้ายใหม่ หรือผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงป้ายและชำระภาษีภายใน 31 มีนาคม ของทุกปี

การคิดอัตราภาษีป้าย

ป้ายประเภทที่ 1 ภาษาไทยล้วนไม่มีเครื่องหมาย ไม่มีภาษาต่างประเทศ คิด 500 ตร.ซม. ละ 3 บาท
ป้ายประเภทที่ 2 ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศหรือภาษาไทยกับเครื่องหมายการค้า คิด 500 ตร.ซม. ละ 20 บาท
ป้ายประเภทที่ 3 (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่ ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
(ข) คิด 500 ตร.ซม. 40 บาท
หมายเหตุ อัตราค่าภาษีป้ายขั้นต่ำต้องชำระ 200 บาททุกป้าย

เงินเพิ่ม

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย มีหน้าที่ต้องเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ปรับเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน

3. ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายเศษของเดือนให้นับ 1 เดือน ทั้งนี้ไม่ให้นำเงินเพิ่มเติม (1)และ(2) มาคำนวณเป็นเงินเพิ่มตามอนุมาตรานี้ด้วย

ใบอนุญาตประกอบกิจการค้า

ผู้ที่ประกอบกิจการค้าต่อไปนี้ต้องขอรับใบอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม คือ

1. ใช้สถานที่ประกอบกิจการค้าประเภทต่าง ๆ ในสถานที่เอกชน เช่น ขายอาหาร เครื่องดื่ม น้ำแข็ง ของชำ ฯลฯ
2. ใช้สถานที่ประกอบการค้า ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ซ่อมเครื่องยนต์ สะสมน้ำมันเชื้อเพลิง เชื่อมประสานโลหะ โรงสี โรงแรม อาบอบนวด ฯลฯ
3. ใช้สถานที่แต่งผม เช่น ตัดผม ดัดผม
4. ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน
5. ประกอบการค้าแผงลอย

กำหนดการยื่นคำร้อง

1. ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะดำเนินกิจการค้าต่อไป ต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันสิ้นอายุของใบอนุญาตนั้น
2. ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้สิ้นอายุภายในกำหนด 1 ปี
3. ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้สำหรับการค้าประเภทเดียวและเฉพาะสถานที่แห่งเดียว
4. สำหรับผู้ค้ารายใหม่ ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตก่อนเริ่มประกอบการค้า

บทกำหนดโทษ

ถ้าไม่มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามเวลาที่กำหนด ต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติมร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ค้างชำระ ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

********************************