วันที่ 20 พ.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ได้ทำการตั้งตู้ไม้ตรี คนด่านซ้ายไม่ทิ้งกัน ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม