วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ได้ทำการพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมและกำจัดยุงลาย ทั้ง 7 หมู่บ้านใน ตำบลโคกงาม