วันที่  22 ตุลาคม 2563
คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมร่างจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม