องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงามได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. 2564และ1ถึง2 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้เข้าอบรมจำนวน 57 คน ณ หอประชุมองค์การบริการส่วนตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย