ประชุมโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม