ถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงามส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเป็นถนนลาดยาง การขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีสถานีขนส่งรถโดยสารประจำทางคงมีเพียงที่จอดรถโดยสารประจำทาง ซึ่งมีการเดินรถใช้บริการติดต่อระหว่างอำเภอด่านซ้ายและพื้นที่ติดต่อใกล้เคียง เส้นทางการคมนาคม ถนนสายหลักที่ลาดยางแล้วมี 4 สาย มีดังนี้
บ้านโคกงาม – บ้านหนองแซง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203
บ้านโคกงาม – บ้านนาเจียง -บ้านหนองหลวง – บ้านชั่งสี่ คือ ทางหลวงชนบทหมายเลข ลย 3024
บ้านหนองแซง – บ้านหนองสนุ่น คือ ทางหลวงชนบทหมายเลข ลย 2113
บ้านหนองแซง – บ้านนาเจียง
แม่น้ำ จำนวน 8 สาย ได้แก่
ห้วยตาด ไหลผ่านบ้านห้วยตาด
ห้วยมะนาว ไหลผ่านบ้านหนองสนุ่น
ห้วยศอก ไหลผ่านบ้านห้วยตาด
ห้วยโป่งไผ่ ไหลผ่านบ้านหนองหลวง
ห้วยมะยม ไหลผ่านบ้านหนองสนุ่น
ห้วยปูน ไหลผ่านบ้านห้วยตาด
ห้วยกบหมื่น ไหลผ่านบ้านชั่งสี่
ห้วยหินโกม ไหลผ่านบ้านหนองหลวง
คลองบึง ได้แก่
ฝาย/สระน้ำ จำนวน 18 แห่ง
บ่อโยก จำนวน 38 แห่ง
ประปาหอสูง จำนวน 14 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 17 แห่ง
          สถานที่ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ได้แก่
          น้ำตกตาดวังไล อยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยตาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม ระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ประมาณ 3 กิโลเมตร
          งานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน ซึ่งเป็นงานประเพณีท้องถิ่น ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอด่านซ้าย จัดขึ้นระหว่าง เดือน 7 หรือเดือน 8 ของทุกปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ได้ร่วมงามประเพณีที่จัดขึ้นทุกปี
พื้นที่น้ำท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 7 วัน ประมาณ ช่วงเดือน กันยายน
แต่ละหมู่บ้านกำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และกองบนพื้นเผา