องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ตั้งอยู่เลขที่ 242 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อยู่ห่างจากอำเภอด่านซ้าย 15 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการจังหวัดเลย 68 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 168.63 ตร.กม. หรือประมาณ 116,643 ไร่ 3 งาน

จำนวนประชากรทั้งหมด      4,681     คน     แยกเป็น
ชาย      2,420    คน คิดเป็นร้อยละ    51.70
หญิง     2,261    คน คิดเป็นร้อยละ    48.30
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด     1,560     ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย          27.76     คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ด่านซ้าย และต.โพนสูง
อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ร่องจิก อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาดี ต.นาหอ ต.ด่านซ้าย จ.เลย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ตั้งอยู่เลขที่ 242 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อยู่ห่างจากอำเภอด่านซ้าย 15 กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการจังหวัดเลย 68 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 168.63 ตร.กม. หรือประมาณ 116,643 ไร่ 3 งาน

อุณหภูมิสูงสุด 37 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 1 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมีนาคม – มิถุนายน 28 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 23 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 18 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย สูงสุด พ.ศ. 2552
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ต่ำสุด พ.ศ. 2552

ประชากรในเขตตำบลโคกงาม ประกอบอาชีพ ค้าขายและทำธุรกิจส่วนตัว และเกษตรกรรม ทำให้รายได้เฉลี่ยของประชากรคิดเป็นจำนวน 20,000 บาท/คน/ปี มีผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ข้าวโพด ขิง มันสำปะหลัง เป็นต้น

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านโคกงาม 541 478 1,019 478
2 บ้านห้วยตาด 345 362 707 197
3 บ้านนาเจียง 565 514 1,079 298
4 บ้านหนองหลวง 325 292 617 167
5 บ้านชั่งสี่ 213 162 375 95
6 บ้านหนองแซง 205 202 407 163
7 บ้านหนองสนุ่น 226 251 477 162
รวม 2,420 2,261 4,681 1,560