ประชาชนในเขตตำบลโคกงาม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยกัน โดยมีการยึดถือประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยเฉพาะงานประเพณีบุญหลวงการละเล่น
ผีตาโขน ที่มักจะจัดขึ้นทุกปี ระหว่าง เดือน 7 หรือเดือน 8

ประชาชนในเขตตำบลมีการนับถือศาสนาคือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ศาสนาอื่นร้อยละ 1 อาทิ เช่น ศาสนาคริสต์ และอิสลาม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 8 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม
ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3
ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3
ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3
ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
อสม. จำนวน 85 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
เครื่องดับเพลิงชนิดถังเคมีดับเพลิง จำนวน 6 เครื่อง
อาสาสมัครพลเรือนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 63 คน
การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยที่ผ่านมา จำนวน 2 ครั้ง
         วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญในเขตตำบล มีด้วยกันหลายประเพณี เช่น
ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน จัดขึ้นเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม มีกิจกรรมการจัดขบวนแห่
ผีตาโขน, การละเล่นผีตาโขน
ประเพณีบุญหลวงบ้านนาเจียง จัดขึ้นในเดือนมีนาคม มีกิจกรรมแห่พระเวศ
งานประเพณีข้าวเปลือกข้าวสาร จัดขึ้นเดือนภุมภาพันธ์ มีกิจกรรม ทำบุญประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นเดือนพฤศจิกายน มีกิจกรรม คือ ชุมชนต่างๆ ในเขตตำบลร่วมกันจัดงานลอยกระทง, การจุดพลุ ประทีป โคม
ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นเดือนเมษายน มีกิจกรรม คือ จัดงานสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, สรงน้ำพระ