บริการชำระภาษีทาง QR

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่

เบอร์โทรศัพท์ สำนักงาน อบต.โคกงาม  042-870675

1.นางสาวพัสชนันท์  วังคีรี ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  โทร.087-1509510

2.นางสาวกาญจนา  ลีตน  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บภาษี  โทร.085-7348013